Skip navigation elements to page contents
Aanlyn skenkings - Individue / Online donations - Individuals

Maniere van skenk / Ways to give

Gaan voort / Continue

Dankie dat jy 'n skenking aan die Universiteit Stellenbosch oorweeg. Op hierdie bladsy kan jy 'n skenking met jou kredietkaart maak. Ons verskaf ook inligting vir direkte deposito's, insluitende elektroniese transaksies . Skenkers in SA, VK en VSA sal die belastingvoordele vir hulle skenkings in lyn met die wetgewing vir daardie land ontvang.

Thank you for considering a gift to Stellenbosch University. On this page you may make a gift using your credit card. We also provide information for direct deposits and electronic transactions. Donors in SA, UK and USA will receive tax benefits for gifts in line with the legislation of each country.

Kredietkaarte, Direkte bank deposito's / Credit Cards, Direct bank deposits

* Kies asb 'n opsie / Please select an option
Indien van toepassing moet 'n Suid-Afrikaanse identifikasie nommer verskaf word. / If applicable a South African identification number should be entered.
* Indicates required field

SNAPSCAN

Skandeer die QR-kode met jou foon om 'n bydrae aan 'n mede-Matie te maak. Donasies wat ons deur SnapScan ontvang gaan aan ons Maties-vir-Maties-beursfonds. 18A belasting sertifikate sal op aanvraag uitgereik word.
Scan the OR code with your phone to make a contribution to a fellow Matie. Donations received through SnapScan go to our Maties Bursary Fund. 18A tax certificates will be issues on request.


Gaan voort / Continue
Copyright (c) 2008-2013 Stellenbosch University
DonorPay v1.2